СКОРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Тернопільська область, Тернопільський район

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між адміністрацією і трудовим колективом фінансового відділу Скориківської сільської ради 2021 – 2025 роки

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 

між адміністрацією і трудовим колективом фінансового відділу Скориківської сільської ради 2021 – 2025 роки

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Сторонами цього колективного договору є: фінансовий відділ Скориківської сільської ради, в особі начальника Гниди Сергія Львовича та трудовий колектив фінансового відділу Скориківської сільської ради, в особі уповноваженого представника Федини Світлани Євгенівни (далі – Сторони).

1.2. Цей колективний договір укладений відповідно до чинного в Україні законодавства і є актом, який регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини в фінансовому відділі Скориківської сільської ради на основі взаємного узгодження інтересів Сторін.

1.3. Умови цього колективного договору є обов’язковими для Сторін, які його підписали. Ці умови у випадку будь-яких суперечок і розбіжностей не можуть трактуватися як такі, що погіршують, у порівнянні з чинним законодавством України, становище працівників.

1.4. Дія  цього колективного договору поширюються на всіх працівників установи, незалежно від їх належності до профспілкової чи іншої громадської організації.

1.5. Жодна із Сторін, що уклали цей договір, не може протягом усього строку дії договору в односторонньому порядку припинити його дію або виконання своїх зобов’язань за цим колективним договором.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

 

2.1. Будь-який трудовий договір (контракт), укладений із працівником, не може суперечити цьому колективному договору у тому, що працівникові надається менше прав за трудовим договором (контрактом), ніж за цим колективним договором.

2.2. Адміністрація зобов’язується забезпечити матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання виробничих завдань, норм праці та відповідні умови праці, створити на робочих місцях умови праці відповідно до положення про фінансовий відділ.

2.3. Окрім визначених цим колективним договором або чинним трудовим законодавством випадків, від працівника не вправі вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (контрактом), укладеним з працівником.

Для кожного працівника повинні бути розроблені і затвердженні у формі посадової інструкції його функціональні обов’язки.

Виконання працівником іншої трудової функції можливо у випадках тимчасової відсутності працівника, який виконує відповідну трудову функцію (в зв’язку з хворобою, відпусткою чи через інші важливі причини). Відповідне доручення працівникові має даватися із обов’язковим урахуванням реальної можливості працівника виконувати відповідні обов’язки, тобто із урахуванням належної професійної підготовки та його зайнятості при виконанні безпосередніх трудових обов’язків.

2.4. Кожен працівник зобов’язаний сумлінно, якісно і належно виконувати свої обов’язки, працювати чесно і добросовісно, вчасно і точно виконувати накази керівника, дотримуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів, дбайливо ставитися до майна.

 

ІІІ. НОРМУВАННЯ Й ОПЛАТА ПРАЦІ, СИСТЕМА, РОЗМІРИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ

 

3.1. Заробітна плата виплачується за місцем роботи у національній валюті України не пізніше 15 числа кожного місяця та 30 числа місяця (в лютому  -  28 числа), а у випадку, якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним днем - напередодні цього дня.

3.2. Заробітна плата не може бути меншою від встановленої законодавством України мінімальної заробітної плати.

3.3. Звіти про оплату праці працівників надаються іншим органам і особам тільки у випадках, прямо передбачених законодавством.

3.4. При укладанні трудового договору (контракту) адміністрація доводить до відома працівника розмір, порядок і строки виплати заробітної плати, умови, відповідно до яких можуть здійснюватися утримання з заробітної плати.

3.5. Умови оплати праці, що діють в установі, визначаються Кабінетом Міністрів України. Конкретні розміри посадових окладів працівників встановлюються у кожному випадку індивідуально у відповідності з посадою, кваліфікацією, складністю та умовами виконуваної роботи, і доводяться до відома при ознайомленні працівника з наказом.

Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, при її встановленні працівнику, не має постійного характеру, її розмір може змінюватися щорічно або протягом року залежно від наявності виділених бюджетних асигнувань та реального фінансування і доводиться до відома працівника при ознайомленні з наказом.

3.6. Усі питання, що стосуються заробітної плати і преміювання, в тому числі начальника, узгоджуються з уповноваженим представником від трудового колективу.

3.7. Система преміювання працівників затверджується Положенням про преміювання, за погодженням з уповноваженим від трудового колективу.

3.8. При надані щорічної основної відпустки працівникам виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

3.9. При кожній виплаті заробітної плати по вимозі працівника повідомляти про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму заробітної плати, яка належить до виплати.

 

IV. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ

 

4.1. Норма тривалості часу в установі становить 40 годин на тиждень для всіх працівників з урахуванням особливостей передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

В установі встановлюється наступний режим  роботи,  який зобов'язуються дотримуватися всі працівники:

- початок роботи - 08.00,

- закінчення роботи  - 16.30,

- перерви для відпочинку і харчування  - з 13.00 до 13.30,

- вихідні дні  - субота, неділя.

4.2. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину.

4.3. Залучати на роботу окремих працівників у святкові і неробочі дні лише у виняткових випадках за погодженням з уповноваженим представником від трудового колективу. Компенсувати роботу у святкові і неробочі дні згідно з чинним законодавством.

4.4. Працівники установи за узгодженням з адміністрацією мають право використовувати гнучкий графік роботи.

4.5. Тривалість щорічної відпустки для працівників становить 30 календарних днів, якщо законами України не передбачено тривалішої відпустки, та соціальна відпустка 10 календарних днів.

4.6. Графік чергових щорічних відпусток затверджується до 10 січня поточного року. При визначенні черговості відпусток враховуються сімейні й інші особисті обставини кожного працівника. Перелік категорій працівників, що мають право на надання відпустки в зручний для них час, визначений статтею 10 Закону України «Про відпустки».

4.7. Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються Кабінетом Міністрів України.

4.8. За заявами працівників їм у разі наявності сімейних обставин й інших поважних причин можуть бути надані короткотермінові відпустки без збереження заробітної плати на строк, обумовлений угодою між працівником і керівником, тривалістю не більше 15 календарних днів.

 

V. ПРИЙМАННЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 

5.1. Умови трудового договору, включаючи звільнення, не передбачені чинним в Україні законодавством, підлягають узгодженню з уповноваженим  представником від трудового колективу.

5.2. Кожен прийнятий працівник зобов'язаний ознайомитися з умовами колективного договору під розписку в місячний термін.

5.3. Приймати рішення з питань реорганізації роботи фінансового відділу тільки у погодженні з уповноваженим представником від трудового колективу.

5.4. У випадку скорочення штату адміністрація попереджує працівника, посада якого скорочується, персонально про наступне вивільнення не пізніше ніж за два місяці. В день звільнення здійснює виплату працівникові належної суми розрахункових виплат.

 

VI. УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ

 

6.1. Забезпечення безпечних умов праці є обов'язком.

6.2. Працівники мають право відмовитися від дорученої роботи, якщо при виконанні такої роботи створюється ситуація, небезпечна для їхнього життя і здоров'я, а також для життя і здоров'я інших людей і навколишнього середовища, якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами (контрактами).

6.3. Працівники зобов'язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.

6.4. Працівники зобов'язуються використовувати надані їм у користування (розпорядження) транспортні засоби, техніку й інше майно установи тільки в службових цілях.

 

VII. СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ І ГАРАНТІЇ

 

7.1. Працівникам гарантується надання вільного часу для проходження медичних оглядів, одержання медичної допомоги, явки в державні органи для вирішення необхідних житлово-побутових проблем без проведення яких-небудь відрахувань із заробітної плати чи інших необґрунтованих санкцій.

7.2. Працівникам за рішенням керівника, у межах затвердженого фонду оплати праці, може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

7.3. Адміністрація зобов'язується сприяти оздоровленню, сімейному відпочинку та лікуванню працівників.

 

VIII. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ

 

8.1. Гарантується свобода організації і діяльності профспілкової організації (у разі наявності), ради трудового колективу (уповноваженого), проведення в неробочий час загальних зборів трудового колективу.

8.2. Профспілковому комітету надається на безоплатній основі приміщення з обладнанням та засобами зв'язку.

8.3. Сплата членських профспілкових внесків проводиться в безготівковій формі шляхом перерахування їх профспілковому комітету протягом 3-х днів після нарахування заробітної плати.

 

IX. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

9.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків передбачених цим колективним договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

9.2. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним в Україні законодавством.

 

X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

10.1. Строк чинності цього колективного договору - з дня його підписання представниками Сторін до 31 грудня 2025 року.

10.2. Положення цього колективного договору діють до укладення нового або перегляду цього колективного договору Сторонами.

10.3. Зміни і доповнення до цього колективного договору протягом строку його дії вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства, генеральної, галузевої, регіональної угод з питань, що є предметом колективного договору та за ініціативою однієї із Сторін після проведення переговорів та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами трудового колективу і підписання Сторонами.

Пропозиції кожної із Сторін щодо внесення змін та доповнень до колективного договору Сторони розглядають спільно і приймають рішення у 10-денний строк з дня їх отримання іншою Стороною.

10.4. Контроль за виконанням цього колективного договору здійснюється Сторонами безпосередньо чи уповноваженими представниками Сторін.

10.5. Сторони, що підписали даний колективний договір, щорічно, не пізніше 1 лютого, звітують про його виконання.

10.6. Схвалено загальними зборами трудового колективу 25 березня 2021 року.

 

 

Начальник фінансового відділу                             Уповноважений представник

                                                                           трудового колективу

                                                                      

 

                   Сергій ГНИДА                                                Світлана ФЕДИНА       

 

25 березня 2021 року                                           25 березня 2021 року

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних